Računovodstvo

Za Privredna društva

 • vođenje glavne knjige,
 • analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 • obračun PDV-a,
 • vođenje poreznih evidencija,
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • izradu završnog računa,
 • izradu međugodišnjih bilansa,
 • vođenje blagajne,
 • obračun plata,
 • obračun ugovora o djelu i autorskih honorara,
 • vođenje računovodstva po troškovnim mjestima i projektima
 • izradu statistike finansijskih računa,
 • vođenje platnog prometa,
 • obračun kamata,
 • pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 • izradu prijedloga kompletnog rješenja vašeg računovodstva,
 • izradu prijedloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
 • razne druge računovodstvene I knjigovodstvene usluge po želji klijenta.

Za Obrte i samostalne djelatnosti

 • Knjigu prometa,
 • Popis dugotrajne imovine,
 • Evidenciju o potraživanjima i obvezama,
 • Sastavljamo godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak
 • Za obveznike poreza na dodanu vrijednost vodimo
 • Knjigu ulaznih i knjigu izlaznih faktura,
 • Sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost
 • Izrađujemo naloge za plaćanje doprinosa obrtnika i sastavljamo izvještaj
 • Obračunavamo plate, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, neto plata, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi plata,
 • Obračunavamo naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, neto naknada, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada

Za udruženja i fondacije

U skladu s posebnim propisima koji propisuju računovodstvo i financijsko izvještavanje za udruženja I fondacije vodimo:

 • Dnevnik
 • Glavnu knjigu
 • Pomoćne knjige
 • Dugotrajne nefinansijske imovine
 • Kratkotrajne nefinansijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe)
 • Finansijske imovine i obveza
 • Blagajnu
 • Knjigu ulaznih i knjigu izlaznih faktura
 • Kao i ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i internim potrebama
 • Obračunavamo plate i naknade po ugovorima vanjskih saradnika, izrađujemo naloge za plaćanje, izrađujemo propisane izvještaje i vodimo evidencije u vezi istih
 • Izrađujemo planove
 • Izrađujemo izvještaje za eksterno i interno izvještavanje